Archiv časopisu Břevnovan

logoBřevnovan
Časopis pro občany Prahy 6.
První číslo vyšlo v roce 1888. Vydávání bylo obnoveno v březnu 1990

brevnovan_2007

Vydává a tiskne Vydavatelství a redakce časopisu Břevnovan:
Bělohorská 195/147, 169 00 Praha 6– Břevnov
e-mail: krchov@seznam.cz, brevnovan.obadalek.cz
Povoleno odborem kultury NVP r. č. 50/90
Rozšiřují prodejny tabáku, potravin aj.
Vydavatel a redakce: Mgr. P. Krchov, mobil: 732 243 922
Grafická úprava Milan Wágner a Filip Dvořák, foto: Mgr. Pavel Krchov, Milan Wágner a dopisovatelé, ilustrace Milan Wágner, Sazba:  Filip Dvořák
Otištěné názory nemusejí být totožné se stanovisky redakce. Za věcnou správnost textu odpovídají autoři článků.
Naše konto: 1939 122 339 / 0800.

Prostor pro Vaše náměty a diskuzi je (necenzurovaný a anonymní) na nástěnce.